Категория: Uncategorized

Органът за финансов надзор на Република Румъния открива производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“

Съдът в гр. Букурещ, Република Румъния, е открил производство по несъстоятелност на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 20.02.2020 г. Органът за финансов надзор на Република Румъния отне лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД с решение, […]

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Алмагест“ АД

На 13.06.2019 г. КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер до 250 000 броя привилегировани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 80 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Алмагест“ АД и за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 441 […]